Wizja Pücklera

Park Mużakowski to zaplanowana z ogromnym rozmachem kompozycja w stylu krajobrazowym, będąca autorską adaptacją głównie angielskich wzorców w kształtowaniu rezydencji. Odnaleźć je można zarówno w koncepcji obiektów architektonicznych, jak i ukształtowaniu przynależnego do rezydencji otoczenia, w które włączony został szeroki kontekst krajobrazowy.

Twórca nadał tej kompozycji postać wyimaginowanego, zaprojektowanego w najdrobniejszych detalach krajobrazu, prezentującego wizję idealnego mikroświata, wyrażającego harmonię między naturą a człowiekiem. Miał on być zarazem romantyczną opowieścią o tradycji i przeszłości, zapisem po części prawdziwym, po części zmyślonym, który posłużył twórcy do kreacji własnego wizerunku.
I choć dzieła tego nie udało mu się w pełni zrealizować odnaleźć można je na kartach jego książki „Andeutungen über Landschaftsgärtnerei” (Szkice o ogrodnictwie krajobrazowym, 1834).