Regulamin Parku Mużakowskiego

 1. Park Mużakowski jest ogrodowym dziełem sztuki o międzynarodowym znaczeniu, wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
  Jest też miejscem zamieszkania różnego rodzaju gatunków zwierząt i ptaków. Prosimy o uszanowanie naszej pracy i ich domu.
 2. Administratorem Parku jest Narodowy Instytut Dziedzictwa; jego reprezentantem na terenie Łęknicy jest Pracownia Terenowa NID
  „Park Mużakowski” w Łęknicy, 68-208 Łęknica, ul. Wybrzeżna 25; tel. 68 362 41 82; e-mail: leknica@nid.pl.
 3. Osoby przebywające na terenie Parku zobowiązane są do przestrzegania Regulaminu Parku oraz stosowania się do poleceń pracowników
  Parku pod rygorem konieczności opuszczenia jego terenu.
 4. Wstęp na teren Parku jest bezpłatny.
 5. Park jest czynny od świtu do zmierzchu.
 6. W czasie wydarzeń organizowanych przez Administratora mogą obowiązywać inne zasady, każdorazowo udostępniane przez Administratora.
 7. W celu zachowania walorów zabytkowo – rekreacyjnych Parku oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa osób korzystających
  z wypoczynku, wszystkich przebywających na terenie Parku zobowiązuje się do:
    – udzielania pierwszeństwa ruchu pieszym i zwierzętom;
    – przebywania, a w szczególności spacerowania, uprawiania sportów, w tym jazdy rowerem, wyłącznie w obszarze wyznaczonych alejek;
    – wyprowadzania psów wyłącznie na smyczy;
    – wyrzucania wszelkiego rodzaju odpadów do przeznaczonych do tego koszy.
 8. Na terenie Parku zabrania się:
    – niszczenia budowli parkowych, reliktów po dawnych zabudowaniach; drzew i roślin;
    – płoszenia ptaków i zwierząt;
    – prowadzenia prac ziemnych i powierzchniowych oraz poszukiwań z użyciem urządzeń elektronicznych lub technicznych;
    – używania otwartego ognia, rozpalania ognisk, grillowania, odpalania petard;
    – zakłócania ciszy w postaci głośnego używania radioodbiorników, magnetofonów, itp.;
    – spożywania napojów alkoholowych.
 9. Zezwolenia Administratora Parku wymaga:
    – wjazd wszelkich pojazdów mechanicznych, konnych;
    – wykonywanie działalności gospodarczej w jakiejkolwiek formie, w tym z użyciem pojazdów konnych, fotografowanie i filmowanie
      na potrzeby komercyjne (z wyjątkiem fotografii ślubnej).
 10. W przypadku wjazdu na teren Parku obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h.
 11. Korzystanie z Parku odbywa się na własną odpowiedzialność korzystającego lub na odpowiedzialność opiekuna dziecka.
 12. Administrator Parku nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione bez odpowiedniego nadzoru lub zagubione na terenie Parku przedmioty.
 13. Naruszenie zawartych w niniejszym regulaminie przepisów porządkowych podlega sankcjom przewidzianym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie wykroczeń i Kodeksie karnym.
 14. Administrator Parku zastrzega, że na terenie Parku w trakcie imprez plenerowych, może on wykonywać zdjęcia w celach dokumentacyjnych i promocyjnych. W ramach realizacji powyższych celów zdjęcia mogą być umieszczane na stronach internetowych Parku, na portalach społecznościowych Administratora Parku lub udostępniane uprawnionym podmiotom w celu dokumentacji i rozliczenia uzyskanego przez Administratora Parku dofinansowania na prowadzenie działań w Parku.
 15. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
  o ochronie danych), osobie, której wizerunek został utrwalony na zdjęciach, o których mowa w pkt. 14, przysługuje prawo do informacji oraz dostępu
  do danych osobowych jej dotyczących. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora Parku znajdują się na stronie
  https://nid.pl/przetwarzanie-danych-osobowych/.
 16. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje Administrator.
 1.  

ŻYCZYMY MIŁEGO WYPOCZYNKU