1. Park Mużakowski jest ogrodowym dziełem sztuki o międzynarodowym znaczeniu, wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
 2. Osoby przebywające na terenie Parku zobowiązane są do przestrzegania przepisów ujętych w regulaminie oraz stosowania się do poleceń pracowników Parku.
 3. Administratorem Parku jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, jego reprezentantem na terenie Łęknicy jest Specjalistyczna Pracownia Terenowa NID „Park Mużakowski” w Łęknicy, 68-208 Łęknica, ul. Wybrzeżna 25, tel. 68 362 41 82.
 4. Park jest czynny od świtu do zmierzchu.
 5. Wstęp do Parku jest bezpłatny.
 6. Wjazd pojazdów mechanicznych do parku jest możliwy tylko na podstawie pisemnego zezwolenia zarządzającego.
 7. Wjazd pojazdów konnych do parku jest możliwy tylko na podstawie aktualnej umowy z zarządzającym.
 8. Łowienie ryb możliwe jest tylko na podstawie aktualnego zezwolenia zarządzającego.
 9. Zabronione jest przebywanie na terenie Parku w przypadku wystąpienia gwałtownych zmian pogodowych (silne wiatry, burze, itp.) z uwagi na wiążące się z tym ryzyko.
 10. Na obszarze Parku obowiązuje zakaz używania otwartego ognia i rozpalania ognisk oraz grilli.
 11. Na obszarze Parku zabronione jest prowadzenie jakichkolwiek poszukiwań z użyciem wykrywacza metali.
 12. Ponadto zabrania się:

– głośnego używania radioodbiorników, magnetofonów, itp. sprzętu oraz wszelkiego zakłócania ciszy;
– zanieczyszczania terenu;
– płoszenia ptaków i zwierząt leśnych;
– stawiania namiotów;
– spożywania napojów alkoholowych.

 1. Zabronione jest niszczenie budowli parkowych i roślin.
 2. Zabronione jest prowadzenie jakichkolwiek prac ziemnych i naruszanie powierzchni gruntu.
 3. Psy mogą być wprowadzane do Parku tylko na smyczy i w kagańcu. Właściciel psa jest zobowiązany do usunięcia pozostawionych nieczystości.
 4. W czasie trwania imprez masowych zabrania się wprowadzania psów na teren parku.
 5. Uprawianie sportów, a w szczególności jazda rowerem, dopuszczalna jest tylko po alejkach parkowych. Nie zezwala się na gry sportowe na łąkach parkowych.
 6. Administrator Parku nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione bez odpowiedniego nadzoru lub zagubione na terenie Parku przedmioty w tym wartościowe.
 7. Administrator Parku nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nie zapoznania się lub nie przestrzegania niniejszego regulaminu przez osoby przebywające w Parku.
 8. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Kierownik Specjalistycznej Pracowni Terenowej NID „Park Mużakowski w Łęknicy”.

 

ŻYCZYMY MIŁEGO WYPOCZYNKU